• Lovastatin
  • Simvastatin
  • Pravastatin
  • Fluvastatin
  • Atorvastatin
  • Rosuvastatin